Een tweede poging voor een excursie naar het Nationaal Park De Meinweg (ongeveer 1500 ha). De Meinweg is een voor Nederland bijzonder natuurgebied vanwege het unieke terrassenlandschap met steile overgangen tussen de verschillende terrassen. De terrassen zijn ontstaan door erosie van de in het verre verleden door Maas en Rijn afgezette sedimenten en door bewegin-gen in de aardkorst. Dwars op de terrassen zijn twee beekdalen ontstaan: de Boschbeek en Roode beek. Tussen deze beekdalen liggen vennen, heidevelden en bossen.
Door de grote afwisseling komen er verschillende soorten vegetaties voor, met allerlei overgangen van droog naar nat. Belangrijke vegetaties zijn de droge en natte heiden, de vochtige broekbossen in de beekdalen en de lokaal aanwezige schrale droge of vochtige graslanden. Door de variatie in landschap- en vegetatiestructuur is ook de fauna goed ontwikkeld. Een overzicht van flora en fauna in de Meinweg is te vinden in Hermans et al. (2013) waarin ook een uitgebreid literatuuroverzicht van het gebied is opgenomen.

Het terreinbeheer van Nationaal Park De Meinweg is in handen van diverse organisaties. Naast Staatsbos- beheer, eigenaar van ruim tweederde van het gebied, heeft de Gemeente Roerdalen ongeveer 500 ha in eigendom. Daarnaast zijn er ook nog vele particuieren, eigenaar van kleinere en grotere percelen op de Meinweg.

De excursie zal in eerste instantie de zandige plekken onderzoeken, die in het kader van de voormalige PAS-maatregelen door Staatsbosbeheer zijn gemaakt ten zuiden van de Herkenbosscher Baan. Bij voldoende tijd kunnen ook nog de voormalige akkers bezocht worden langs de Lange Luier.

Datum: 7 augustus.
Tijdstip: 10.00 uur.
Opgave: spek-druif@introweb.nl
Reservedatum: 14 augustus.