hymenoptera-werkgroep Pluimvoetbij - Jeroen de Rond
wat zijn hymenoptera publicaties determinatietabellen agenda over ons meer informatie

Agenda 2019

Voor een overzicht van de 'Aculea'-activiteiten in Vlaanderen raadpleeg: agenda


13 april 2019
Chaamse Bossen & Strijbeekse Heide

Nadat in 2017 de zomerexcursie naar de Chaamse Bossen en de Strijbeekse Heide grotendeels in het watergevallen is, gaan we in april 2019 op herkansing in deze Brabantse natuurgebieden, waar maar weinig gegevens van bekend zijn.

De Chaamse Bossen beslaan meer dan 1000 ha. en liggen tussen Chaam, Alphen en Gilze. Het bestond vroeger uit open terreinen, zowel droog (zandverstuivingen) als nat (natte heide). In het begin van de 20e eeuw is het landschap echter drastisch veranderd. Het gebied werd ontwaterd en er zijn bossen aangeplant en weilanden ingericht. Deze kleinschalige afwisseling is nog steeds in het gebied te zien.
Momenteel wordt de waterhuishouding weer hersteld en zo ontstaat er weer meer ruimte voor vennen en moerasjes. Er liggen verschillende biotopen vlak bij elkaar: gemengd bos, naaldbos, heide, een ven en weilanden.

De Strijbeekse Heide ligt iets naar het westen toe, tussen Chaam, Strijbeek en Ulvenhout. Het is een gebied waar vennen, heide en bossen elkaar afwisselen. Het Goudbergven is een goed ontwikkelde natte heide met een klein stukje bijna-hoogveen. Vlakbij liggen geplagde percelen die zeer schraal blijven met veel open droge zandplekken. Ten zuiden van het terrein loopt de Strijbeekse Beek, die tevens de grens met België vormt.

Verzamelpunt: de Bijenboerderij,
Strijbeekseweg 62A, 4856 AB Strijbeek.
Tijdstip: 10.00 uur. Opgeven bij de secretaris.

Chaamse Bossen © foto: Anneke Oomes

Chaamse bossen
© foto: Anneke Oomes
Dijk met nestlocatie
Eucera longicornis


© foto: Huib Koel


Aanmelding voor de studiedag graag via een e-mail:

12 januari 2019 Studiedag

Locatie: Natuurmuseum Brabant te Tilbrug.
Spoorlaan 434, 5038 CH Tilburg
(t.o. NS station Tilburg CS)
Aanvang: 10.30 uur - Eindtijd: 16.00 uur

Na het succes van de 'korte lezingen'-studiedag 2016, dit jaar een vervolg. De inleider bepaalt het onderwerp.
 • 10.30 uur Jan Smit: Welkom en mededelingen
 • John Smit: Hommelles bij EIS
 • Aad van Diemen: Bijenleren
 • Linde Slikboer: Het belang van dijklichamen voor bijen
 • Lucien Calle: Bijen en bestuiving in Zeeuwse boomgaarden
 • Jan Smit: Vespula velutina in Nederland
 • 12.35 uur Pauze
 • Menno Reemer: Bijenlandschap in de Zuid-Hollandse polder, 3 jaar later
 • Wankja Ferguson: Tuininrichting voor wilde bijen
 • Wim Klein: Nieuwe graafwespen voor de Nederlandse fauna
 • Martijn Kos: Hommels
 • Theo Peeters: Bijenlandschap Bels Lijntje & Vergeten wespen
 • 15.45 uur Jan Smit: Sluiting


11 augustus 2018
Zomerexcursie Hollands Duin

De zomerexcursie ging naar het duingebied tussen Noordwijk en Scheveningen in Zuid-Holland. Op uitnodiging van Staatsbosbeheer werd er door 9 leden van de hymenoptera-werkgroep op diverse plekken geinventariseerd. Als gevolg van de langdurige droogte ging de aandacht vooral uit naar de natte duinvalleien. Daar werden toch nog een aantal leuke hymenoptera waargenomen. Inventarisatie van de gevangen dieren moet nog plaatsvinden.


Zomerexcursie 2018

Grote bloedbij © foto: Wankja Ferguson

Grote bloedbij/Sphecodes albilabris
© foto: Wankja Ferguson


Goudwesp © foto: Huib Koel

© foto: Huib Koel

13 januari 2018 Studiedag
Goudwespen van de Chrisis ignita-groep’

Locatie: het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit. Adres: Boelelaan 1105, 1081 HV, Amsterdam. Aanvang: 10.30 uur - Eindtijd: 16.00 uur

Met het verschijnen van een nieuwe determinatietabel voor de goudwespen (Paukkunen et al., 2015) werd dit eigenlijk urgent. Hierin zijn alle ‘oude’ soorten uit de Chrysis ignita-groep weer in ere hersteld. Alles wat Kunz (1994) van deze groep op één hoop had geveegd, blijken toch goede soorten te zijn. Hierdoor moeten alle, sinds die tijd met de tabel van Kunz gedetermineerde exemplaren van Chrysis ignita, opnieuw gedetermineerd worden. Tijdens deze studiedag zullen we dan ook alleen aan deze goudwespengroep gaan werken. Waarschijnlijk hebben de deelnemers aan deze determinatiedag dus zelf voldoende (te veel?) materiaal beschikbaar.

Eén van de auteurs van die nieuwe tabel, de heer Villu Soon uit Estland is bereid ons in te leiden in deze groep en bij te staan bij de determinatie. Hiervoor is het wel nodig dat de deelnemers deze tabel ter beschikking te hebben.
De tabel is gratis te downloaden: Download tabel
In boekvorm te bestellen bij: NHBS.com, kosten ± € 60,-.


14 april 2018 Voorjaarsexcursie

Op verzoek van EIS-Kenniscentrum-insecten bezoeken we twee terreinen waarvan weinig gegevens bekend zijn in het oosten van Noord-Brabant: de Bult en De Krim

De Bult


De Bult is een natuurgebied van 120 hectare in het uiterste noordoosten van Deurne achter de Craijenhut op de grens van de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer en vormt een apart gelegen restant van de Deurnese Peel dat overbleef na ontginningen, en deelt dus de status van Natura 2000-gebied. Het gebied bestaat uit hoogveenrestanten, berkenbos, droge en vochtige heide. Recent is een herstelproject uitgevoerd. Hierdoor is het gebied vrij snel zeer nat geworden. Veenmossen, veenpluis, eenarig wollegras en zonnedauw profiteren hiervan. Belangrijke dieren in het gebied zijn de das en sinds kort wild zwijn. Vanaf midden juni vliegt het spiegeldikkopje hier massaal. Het gebied maakt onderdeel uit van een beheerseenheid waartoe ook de Deurnese Peel en de Mariapeel behoren, maar het ligt er een zevental kilometer van verwijderd, hoewel er aan de Limburg zijde van de provinciegrens een smalle natuurcorridor langs het Peel- of Defensiekanaal tussen genoemde gebieden bestaat.

Het reservaat ligt geheel omsloten door landbouwgebied, maar een kilometer noordwaarts ligt vliegbasis De Peel, waarop nog steeds belangrijke natuurwaarden zoals heidevelden voorkomen, en twee kilometer noordwaarts ligt landgoed Stippelberg, eveneens met enige heide. Ruim een halve kilometer naar het zuidoosten bevindt zich het peelrestant de Heidsche Peel. Via waarneming.nl zijn er 19 soorten Hymenoptera uit het gebied bekend. Er zijn vijf waarnemingen uit 2017: ananasgalwesp Andricus foecundratrix, bonte viltbij Epeoloides coecutiens, kleine harsbij Anthidielum strigatum, pluimvoetbij Dasypoda hirtipes en kleine roetbij Panurgus calcaratus.

  De Bult © foto: Jap Smits

© foto: Jap Smits

De Krim


De Krim is een landgoed in de Peel in de buurt van Elsendorp. De oppervlakte van het landgoed bedraagt ongeveer 100 ha en het is eigendom van het Brabants Landschap.

In de 19e eeuw bestond dit gebied nog uit onafzienbare heidevelden, maar het is ontgonnen in het begin van de 20e eeuw. Er zijn naaldbossen en heidevelden te vinden, en ook een tweetal vennen. De heide is goeddeels vergrast en zal worden hersteld. Voorts zijn er weilanden, waar wulp, kievit en scholekster zijn te vinden. De bossen bestaan uit grove den, japanse lariks, douglasspar en zomereik. In de oudere dennenbossen heeft zich een ondergroei van loofhout gevormd en er zijn veel zangvogels te vinden.

Via waarneming.nl zijn er 36 soorten Hymenoptera uit het gebied bekend. Er is één waarneming uit 2017; Eumenes coarctatus op basis van aangetroffen urntjes.

Verzamelpunt
Op het kruispunt van de Goorsebergweg en de Bultweg (AC 186.605-390.073) waar we de auto’s parkeren. Dit kruispunt is alleen te bereiken via de N270 kruispunt de Bultweg. Die is geasfalteerd.
Tijdstip: 10.00 uur. Deze keer geen koffie bij de start van de excursie maar tijdens de verplaatsing tussen de excursielocaties.


Activiteiten in 2017

5 augustus 2017 Zomerexcursie

De zomerexcursie voor de leden van de hymenoptera-werkgroep gaat op de eerste zaterdag van de maand augustus naar de Strijbeekse Heide en de Chaamse bossen. Achtergrond informatie

Aanmelding voor deze excursie graag via een e-mail naar de secretaris van de werkgroep:
Verzamelpunt: Eetcafé D’n Brooy, Chaamseweg 21, 5126NE Gilze. Tijdstip: 10.00 uur.

6 mei 2017 Voorjaarsexcursie

De voorjaarsexcursie - in 2016 door slecht weer afgelast - voor de leden van de hymenoptera-werkgroep gaat op 6 mei naar 't Roegwold in Groningen. Reservedatum: 13 mei.

’t Roegwold is het voormalige herinrichtingsgebied Midden-Groningen net ten oosten van de stad Groningen. Een gebied met oude én steeds meer nieuwe natuur. Landbouwgronden tussen de al bestaande natuurgebieden zijn de afgelopen jaren heringericht en vormen nu ruim 1700 hectare van het Natuurnetwerk in Groningen. In 2014 kreeg het de nieuwe naam: ’t Roegwold.

In het deelgebied Westerpolder heeft de eentonige grasmat al plaatsgemaakt voor een ruige bodem. Hier komen nu mooie bloeiers voor als goudknopje en rietorchis en vogelsoorten als de roodborsttapuit en kleine karekiet.

In Ae’s Woudbloem is een gevarieerd landschap ontstaan met gras en struwelen, lage plassen en hoger gelegen zandkoppen. De rietmoerassen van Tetjehorn herbergen vogelsoorten als baardmannetje en porseleinhoen. Afgelopen jaren is het 650 hectare tellende moerasgebied Dannemeer ingericht. Hier ontwikkelen zich uitgestrekte riet- en moeraslanden met open water, bosjes en graslanden vol kruiden.

Aanmelding voor deze excursie graag via een e-mail naar de secretaris van de werkgroep:
Verzamelpunt: Dorpshuis ’t Mainschoar, Hoofweg 81a, Kolham. Tijdstip: 10.00 uur.'t Roegwold

© foto: Staatsbosbeheer
Activiteiten in 2016

Studiedag 9 januari 2016 Naturalis

De jaarlijkse studiedag van de Hymenoptera-werkgroep wordt dit jaar gehouden op 9 januari 2016, start om 10.30 uur. Wederom zijn we te gast bij Naturalis in Leiden (ingang collectietoren). Voor de leden is er een aantrekkelijk en afwisselend programma (lid worden?):

Wim Klein vertelt over de Wespen van Buthan, waarna

Anne Jan Loonstra dichter bij huis blijft en vertelt over de Bijen in de stad Groningen.

Rinus Sommeijer legt uit wat de Cursus Bees & Pollination in Costa Rica inhoudt. Na de lunch vertelt

Menno Reemer over het Bijenlandschap in het Groene Hart, en dat ligt dan weer in NL.

Frank van de Meer, de specialist van groefbijen, geeft de presentatie 'Mooi rood is niet lelijk', over het rood op de abdomen van mannetjes Groefbijen (foto rechts),

Aad van Diemen licht ons in over 'Voorlichting over Wilde Bijen', waarna

Erik van der Spek ingaat op de problematiek van 'Honingbijen in Natuurgebieden'.

Stijn Schreven peilt vervolgens uw mening over 'Naar een NL-veldgids voor bijen?'.

Jan Smit hoopt om 16.00 uur de dag af te sluiten.

Aanmelding voor deze gratis studiedag (zelf lunch meenemen) graag via een e-mail naar de secretaris van de werkgroep vóór 5 januari 2016:

Verslag

Meer dan 40 deelnemers waren aanwezig, een record! Van iedere presentatie komt een verslag in het eerstvolgende nummer van Hymenovaria.

De volgende pdf's (soms grote bestanden) zijn opvraagbaar:

De wespen van Bhutan - Wim Klein (3,4mb)

Bijen in Groningen - Anne Jan Loonstra (0,5mb)

Flyer Cursus Costa Rica - Rinus Sommeijer (0,5mb)

Bijen in het Groene Hart - Menno Reemer (5 mb)

Concurrentie Honingbijen-Wildebijen - Erik van der Spek (0,8mb)

Veldtabel Bijen - Foto determinatie - Stijn Schreven (1,5mb)
Activiteiten in 2015

22 augustus 2015 Zomerexcursie

De zomerexcursie voor de leden van de hymenoptera-werkgroep was op 22 augustus. De excursie werd gehouden in De Kampina waar we te gast waren bij Natuurmonumenten.
Er werden zes plots bezocht, waar geïnventariseerd werd en mogelijk beheervormen ter verbetering van het biotoop besproken werden.

De Kampina

© foto: Erwin de Hoop/Natuurmonumenten

Harkwesp © foto: Huib Koel

11 juli 2015 Voorjaarsexcursie

De voorjaarsexcursie 2015 ging naar het Zuidhollandse eiland Goeree. Aldaar zijn de Westduinen, Preekhilpolder en Springertduinen bezocht.

Er waren 20 deelnemers aan deze excursie van de Werkgroep mieren en de sectie Hymenoptera van de NEV. Opvallend was dat het gedrag van de leden enige relatie had met hun soortgroep; sociaal versus overwegend solitair.

De zeldzame harkwesp, zie foto hierboven, (Bembix rostrata) bleek op alle locaties redelijk algemeen te zijn.

De excursie-foto's zijn gemaakt door Erik van der Spek

Voorjaarsexcursie 2015 - Duinen van Goeree

Voorjaarsexcursie 2015
Duinen van Goeree

Voorjaarsexcursie 2015 - Duinen van Goeree

Voorjaarsexcursie 2015
Duinen van Goeree

Voorjaarsexcursie 2015 - Duinen van Goeree

Voorjaarsexcursie 2015
Duinen van Goeree

10 januari 2015

De studiedag 2015 ging over Osmia, de metselbijen.
Deze dag werd gehouden in Naturalis, het ochtendgedeelte met een presentatie door Hans Nieuwenhuijsen, het middaggedeelte in 'Live Science', het natuurmuseum. Daar werden osmia's gedetermineerd. Museumbezoekers kregen uitleg over onze solitaire bijen en de metselbijen in het bijzonder. Ouders en kinderen kregen uitleg hoe je, kijkend door een binoculair, specifieke kenmerken kan onderscheiden.

Studiedag Osmia-januari 2015

Studiedag Osmia Ochtendprogramma
januari 2015
© foto: Albert de Wilde

Studiedag Osmia-januari 2015

Studiedag Osmia Collectietoren
januari 2015
© foto: Albert de Wilde

Studiedag Osmia-januari 2015

Studiedag Osmia Live Science
januari 2015
© foto: Albert de Wilde

Studiedag Osmia-januari 2015

Studiedag Osmia Live Science
januari 2015
© foto: Albert de Wilde


Activiteiten in 2014

Naast de jaarlijkse studiedag in januari organiseert de sectie een voorjaarsexcursie en een zomerexcursie, bijvoorkeur in gebieden waar de terreinbeheerder meer wil weten over het voorkomen van bijen en wespen. Daarnaast gaat er een afvaardiging naar het tweejaarlijkse internationale symposium in Stuttgart.

Voorjaarsexcursie 2014

De voorjaarsexcursie werd gehouden rondom de St. Pietersberg in Zuid-Limburg. Met fraai voorjaarsweer bezochten circa 20 leden de groeve en de terreinen er omheen. Eén van de leuke waarnemingen betrof de Zuidelijke langhoornbij, zie foto hiernaast.

Zomersexcursie 2014

Deze werd begin augustus gehouden in het Vechtdal bij Ommen in Overrijssel. Met een kleine groep van 7 hymenoptera-deskundigen is zowel het heidegebied als het beekdal onderzocht. Gevonden soorten waren: Pluimvoetbij, Heizijdebij, Heidezandbij en Slobkousbij. Op het grasklokje in het beekdal werd de Klokjesdikpootbij gevonden. Honingbijen vlogen ook in het natuurgebied, niet verwonderlijk gezien de bijenkasten aan de rand van het gebied.

Hymenopterologen Tagung Stuttgart 2014

3-5 oktober. Tweejaarlijks internationaal symposium over hymenoptera. Met lezingen, posterpresentaties en ontmoetingen. Deel engels-, deels duitstalig. Kijk hier voor het programma: Hymenopterologentagung-2014.pdf. Dit jaar met een bijdrage door Wijnand Heitmans:
'Prey stage availability and sex allocation in Ampulex fasciata'

Zuidelijke langhoornbij

Zuidelijke langhoornbij (man)
St. Pietersberg - voorjaarsexcursie 2014
© foto: Albert de Wilde

Zomerexcursie Vechtdal - Ommen

Zomerexcursie 2014
Vechtdal - Ommen
© foto: Erik van der Spek

Zomerexcursie Vechtdal - Ommen

Zomerexcursie 2014
Vechtdal - Ommen
© foto: Erik van der Spek

© Hymenoptera-werkgroep 2015-2019